6 číslo

5 číslo

4 číslo

1 číslo

2 číslo

Prijatie do škapuliara

prihlásenie prijatia škapuliara

Deviaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Pobožnosť k Najsvätejšej Panne Márii nemožno zužovať na modlitby a úctu pri určitých príležitostiach, musí sa stať „habitom“, čiže usmerňovať celé naše kresťanské správanie, vychádzajúce z modlitby a vnútorného života prostredníctvom častého prijímania sviatostí a konkrétnych skutkov telesného i duchovného milosrdenstva.

Ján Pavol II.

           V evanjeliu podľa sv. Lukáša vidieť iný odtieň vzťahu medzi Máriou a Kristom. Raz Pán Ježiš učil ľudí o hodnote a nutnosti modlitby.  „Ako to hovoril – zaznamenal evanjelista – akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: «Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval». Ale on povedal: «Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho»“ (Lk 11, 27). Pre Krista má väčšiu hodnotu vzťah medzi ľuďmi, ktorá vzniká na základe ich príbuzenstva s Bohom než pokrvné príbuzenstvo, hoci ho uznáva a váži si ho.  Znamená to teda, že sa Ježiš odsúva od svojej Matky? Vôbec nie. Predsa Mária je „prvá spomedzi tých, ktorí počúvajú Božie slovo“. Ona s vierou prijala slová anjela, pozorne počúvala každé slovo svojho Syna a rozjímala o ňom vo svojom srdci.

       Rozjímať o Božích slovách vo svojom srdci nie je nič iné ako nadväzovať s Bohom kontakt, t.j. modliť sa. Pamätajme na to, že modlitba je základom kresťanského života. Pán Ježiš často hovoril o modlitbe a o potrebe modlitby slovami: „Proste a dostanete“, „Vždy sa máte modliť a nikdy neprestávať“. Pri pohľade na modliaceho sa Krista a Pannu Máriu  pamätajme na modlitbu. Vďaka nej môžeme dosýta čerpať z prameňov spásy, byť pravými bratmi a sestrami Panny Márie  a tiež si zaslúžiť jej osobitnú ochranu prostredníctvom daru posvätného škapuliara.

Modlitba

Najkrajší kvet Karmelu, Hviezda morská, ktorú si Boží Syn zvolil za matku, prosíme ťa, veď nás po rozbúrených vlnách našich každodenných zápasov o vieru. Matka Božia, Kráľovná neba a zeme, pokorne ťa prosíme o pomoc v našich trápeniach. Tebe Boh vykonal veľké veci, daj nám zakúsiť z toho, čo si dostala, lebo sme tvojimi deťmi a vždy nimi túžime zostať. Ďakujem ti, Matka a Kráľovná, za škapuliar, znak tvojich šiat a materskej ochrany. Chceme ho nosiť s úctou k tebe na znak lásky k tebe a tvojmu Synovi. Dúfame, že sa pre nás stane kľúčom do neba, kde tvoj Syn  žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Ôsmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Všetci, ktorí nosia škapuliar a uctievajú si Máriu so synovskou a dcérskou oddanosťou, majú rásť v láske k nej a vo svete posilňovať prítomnosť tejto Ženy mlčania a modlitby, vzývanej ako Matka milosrdenstva, nádeje a milosti.

Ján Pavol II.

           Pravá láska nepozná hranice, dokáže všetko, ako to pekne ospieval sv. Pavol. „Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká… Taká bola láska Najsvätejšej Matky – jemná a predvídavá. Práve ona ju nútila ísť cez pahorky Samárie a hory Judei do Ain Karem k príbuznej Alžbete, aby jej pomohla. A nešlo o nejaký jemnocit, ale tiež odvahu a statočnosť, aby prešla vzdialenosť asi 130 kilometrov. Podobne aj v Káne Galilejskej starostlivá Matka vníma potrebu novomanželov a zasahuje: „Syn môj, nemajú vína!“

    Nech sú nám na ceste lásky posilou slová sv. Jána od Kríža: „Na konci života budeme súdení z lásky“.

Modlitba

Matka Božia, najľútostivejšia z matiek, pomôž nám a nehľad na množstvo našich hriechov. Ochráň nás  a staraj sa o nás, vieš predsa, že veľmi potrebujeme tvoju pomoc. Odovzdávame sa ti. Daj, aby sme neboli zatratení, ale aby sme si ctili a večne milovali tvojho Syna Ježiša Krista  a aby sme ho spolu s tebou velebili na veky vekov. Amen.

Siedmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

         Keď žijeme v závislosti od Márie a sme jej oddaní, náš duchovný pokrok je istejší. Ak si zjednotený (-á) s Máriou, zakúsiš osvietenie, staneš sa duchovnejší (-a), čistejší(-a) a silnejší(-a) na ceste nasledovania Krista. Jedným slovom, staneš sa lepší(-a), lebo Mária učí, ako kráčať po Božích cestách.

  1. Arnold Bostius OCarm.

         Pravá úcta ku Kráľovnej Karmelu spočíva nielen v tom, že ju spoznáme, ale tiež, že ju budeme nasledovať. Boh nám dal Máriu za Matku a Prostredníčku všetkých milostí a okrem toho za vzor života a správania. Milujúca matka živí, ochraňuje a súčasne vychováva. Mária patrila ako človek do Cirkvi, ale bola jej prvou členkou, je teda najosvedčenejší vzor viery, lásky a osobitného zjednotenia s Kristom.  Táto neochvejná viera v Božiu prozreteľnosť jej umožnila povedať pri Zvestovaní: „Nech sa tak stane“ a tento postoj zachovať počas celého života až po ukrižovanie jej Syna na Kalvárii.

           Veriť v Boha znamená prijať do srdca Božie slová, plniť jeho vôľu, usilovať sa žiť s ním v priateľstve, mať teda rozum otvorený na pravdu a srdce na dobro. Pamätajme, že viera je nielen odpoveďou na Božie zjavenie, ale tiež Božou milosťou. Dostali sme ju v krste, preto sa potrebujeme denne  modliťo jej rozmnoženie ako apoštoli: „Pane, daj nám väčšiu vieru“.

         Autentická  živá viera človeku umožňuje, aby s radosťou a odvahou kráčal po cestách každodenného života a najkrajší vzor takejto viery nám dáva Mária. Dovoľme jej, nech nás vedie, aby sme sa naučili kráčať po Božích cestách.

Modlitba

Matka Božia, prichádzam k tebe a prosím ťa, aby si mi vyprosila milosť viery a láskyplného zjednotenia s tvojím Synom a s tebou. S tvojím Synom ako s mojím Bohom a s tebou ako s Matkou môjho Boha. Ty môžeš zachrániť tých, ktorých túžiš zachrániť. Pomôž mi teda, moja Kráľovná. Mária, v teba dúfam, tou nádejou žijem, s ňou chcem aj zomrieť. Amen.

Šiesty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Mária prisľúbila svojim deťom nosiacim posvätný škapuliar poskytnúť všetky dôkazy  starostlivosti a lásky iba vtedy, ak budú plniť povinnosti dobrých synov a dcér.

  1. Brokard  od sv. Terézie, bosý karmelitán

          Posvätný škapuliar je znakom bratstva a spásy, ale nie v tom zmysle, že by udeľoval milosti ako sviatosti. Nemôžeme chápať škapuliar ako magický znak či automatickú záruku  spásy a tiež nás neoslobodzuje od nárokov života podľa  evanjelia. Ako hovorí jeden z teológov, škapuliar je dôkazom a znakom väčšej milosti a osobitnej pomoci, aby ťa povzbudzoval k ľútosti, keď si v hriechu, odstraňoval všetky prekážky a nebezpečenstvá, aby si vytrval v milosti až do konca.

         Mária sama osebe nedáva spásu (iba Boh), ale svojimi prosbami u Boha vyprosuje milosť obrátenia. A keďže je najlepšou, najnežnejšou a najmilosrdnejšou Matkou, svojou starostlivosťou zahŕňa aj najviac blúdiacich a najbiednejších ľudí.

      Nosme teda vždy a všade posvätný škapuliar a Mária nám vyprosí veľké dary. Nech nám škapuliar ustavične dvíha myseľ a obracia srdce k tej, ktorá nám ho dala, nech nás povzbudzuje, aby sme milovali a nasledovali jej Syna.

Modlitba

Kráľovná posvätného škapuliara, prosím, prihováraj sa za mňa u svojho Syna a vypros mi tú milosť, ktorú najviac potrebujem, aby som mohol zostať verný(-á) krstným sľubom až do dňa mojej smrti. Modli sa za mňa hriešneho (-u) teraz i v hodine mojej smrti. Amen.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov