Spiritualita Karmelu

Čo je to spiritualita a čím sa charakterizuje?

Spiritualita je konkrétny spôsob prežívania poslania daného rádu, potvrdeného Cirkvou.

Karmel vznikol ako rád, ktorý prehlbuje vnútornú modlitbu a o jej plody sa delí s celou Cirkvou.Karmelitánska spiritualita spočíva v úsilí o čoraz väčšiu citlivosť srdca na Božiu prítomnosť. Tomuto procesu napomáhajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, rozvíjanie pokory, odpútanosti a lásky v spoločenstve bratov, resp. sestier v atmosfére mlčania, rozjímania Božieho slova, účasti na Eucharistii, blízkeho vzťahu k Panne Márii a zapojenia do verejného apoštolátu medzi ľuďmi (v prípade bratov) a skrytého apoštolátu, t.j. modlitby a obety na úmysly Cirkvi v klauzúre (v prípade sestier).

6 mája 2020

Regula karmelu

Prvotná regula Rádu preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel daná Svätým Albertom, jeruzalemským patriarchom, a potvrdená Inocentom IV.* Albert, z milosti Božej povolaný za jeruzalemského patriarchu, milovaným synom v Kristovi B(rokardovi)1 a ostatným pustovníkom, ktorí pod jeho vedením […]
6 mája 2020

Charizma Karmelu

Karmel stojí akoby na troch stĺpoch, troch pilieroch, ktorými sú: profetizmus čiže prorocký duch Eliáša, Panna Mária a Sväté Písmo. Treba si uvedomiť, že v Karmeli […]
6 mája 2020

Eliáš

Vo Svätom písme, v Sirachovcovej knihe, je celá časť (48. kapitola) venovaná Eliášovi. Karmel sa poze­rá na Eliáša ako na proroka, na Božieho priateľa, ktorý svedčí o […]
10 mája 2020

Panna Mária a Karmel

Veľkou témou Karmelu je Panna Mária. V spiritualite Karmelu má Mária svoje osobitné miesto. Titul, ktorým Karmel obdaril Máriu, je neobvyklý: sestra. Sestra znamená pocit bratstva […]
10 mája 2020

Tajomstvo Panny Márie

S poznaním charizmy Karmelu súvisí poznanie tajomstva Panny Má­rie. Musíme si uvedomiť, že tajomstvom Panny Márie je jej vnútor­ný život, vnútorná láska k Ježišovi, jediná láska, […]
10 mája 2020

Modlitba

Prvú karmelitánsku regulu napísali ľudia, ktorí žili v čistote srdca. V čistote, ktorá nie je len čistotou od hriechu, ale je akýmsi vnútorným pohľadom na tajomstvá […]
10 mája 2020

Čistota srdca

Doteraz sme hovorili o troch hlavných bodoch Karmelu – o pro­fetizme Eliáša, o Panne Márii, o Svätom písme. Teraz by sme sa mali po­zrieť ešte z […]
10 mája 2020

Samota

Človek, ktorý je čistý, môže vidieť Boha. Môže kontemp­lovať, môže sa opravdivo modliť. Preto je pre nás nevyhnutná čis­tota. Ale aby sme sa mohli dobre modliť […]
10 mája 2020

Pokánie

Kedysi bolo pýchou mnícha, keď bol kajúcnikom. Keď napríklad otcovia púšte išli na púšť, kde mali vo zvyku tráviť niekedy aj celý rok, brali si so […]
10 mája 2020

Mlčanie

Mlčanie je druhá veľmi charakteristická vec pre spiritualitu Karmelu. Mlčím, aby som počúval Boha. Mlčanie je očakávanie Pána. Očakávanie, v ktorom má človek žiť. Pán, náš […]