Svetský rád

OCDS

parallax background

Kto sme?

Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa blahoslavenstiev, pričom sa vo svojom kresťanskom živote inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu. Jeho členovia patria úplne do karmelitánskej rodiny, sú členmi karmelitánskeho rádu. Spája ich s ním bratské spoločenstvo, spoločné duchovné dobrá, účasť na tom istom povolaní k svätosti a na spoločnom poslaní v Cirkvi pri zachovaní rozdielneho stavu života.

Členovia svetského rádu sa vyznačujú citlivosťou na prejavy Božej lásky, poslušnosťou voči Cirkvi, láskou k rozjímavej modlitbe. Ich povolaním je život v Božej prítomnosti, pestovanie kontemplatívnej modlitby, modlitby za kňazov a kňazské povolania, za Cirkev na Slovensku, neustále prežívanie dôverného spojenia s Pannou Máriou - Kráľovnou Karmelu. V živote karmelitána Panna Mária slúži predovšetkým ako príklad vernosti v počúvaní Pána a v službe Pánovi. Toto vnútorné zapojenie do intenzívneho mariánskeho života sa má prejaviť aj navonok vo forme každodenných zvláštnych skutkov ku cti Najsvätejšej Panny, ako aj nosením karmelského sv. škapuliara.

Svetskí karmelitáni sú verní výzve a príkladu Pána neprestajne sa modliť (Lk 18, 1;Ef 6, 18), ako aj hlavnému príkazu prvotnej karmelitánskej reguly "deň a noc rozjímať o slovách Pána a bdieť na modlitbách". Život modlitby je najdôležitejšou úlohou a súčasne charakteristickou črtou Karmelu. Členovia svetského rádu majú stále pestovať vo vnútornej sústredenosti ducha modlitby, ktorej zasväcujú najmenej pol hodiny denne; majú sa usilovať počúvať Božie slovo, najmä v posvätnej liturgii, a duchovným čítaním rozmnožovať v sebe "vznešené poznanie Ježiša Krista" (Fil 3, 8), čerpané z pravých prameňov kresťanskej a karmelitánskej spirituality, ako aj z učenia a charizmy svätých Karmelu.

Svetský karmelitán má ochotne prijímať Pánovu výzvu zriekať sa seba samého a ochotne ho nasledovať pri nesení každodenného kríža. A preto miluje sebazaprenie v zjednotení s Kristovou obetou.

Charakteristickými prvkami tereziánskej karmelitánskej charizmy sú: pustovnícky, kontemplatívny, služba, spoločenstvo a mariánsky prvok. Liturgický život ako ustavičná účasť na veľkonočnom tajomstve je duchovným pokrmom svetského karmelitána v jeho každodennom úsilí nasledovať ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista, aby dosiahol čoraz dokonalejšie zjednotenie s Bohom.

Liturgický život svetského karmelitána sa prejavuje predovšetkým účasťou na Eucharistii a na slávení posvätného ofícia Cirkvi. Preto sa podľa svojich možností zúčastňuje každý deň na sv. omši a každý deň sa modlí Ranné chvály a Vešpery podľa Liturgie hodín.

Identita

Členovia Svetského rádu sú vernými členmi Cirkvi , povolaní žiť „vo vernosti Ježišovi Kristovi“ cez „priateľstvo s tým, o ktorom vieme, že nás miluje“ a v službe Cirkvi. Pod ochranou Prebl. Panny Márie z hory Karmel, v biblickej tradícii proroka Eliáša a inšpirovaní učením sv. Terézie od Ježiša a sv. Jána od Kríža sa usilujú prehlbovať svoj kresťanský záväzok prijatý pri sv. krste.

Svetskí karmelitáni spolu s rehoľníkmi a mníškami sú synmi a dcérami Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel a sv. Terézie od Ježiša. Z toho dôvodu majú účasť na tej istej charizme ako rehoľníci, každý podľa svojho osobitného stavu života. Je to jedna rodina, ktorá sa zúčastňuje na tých istých duchovných dobrách, s tým istým povolaním k svätosti (porov. Ef 1,4; 1 Pt 1,15) a s tým istým apoštolským poslaním. Svetskí členovia prispievajú do rádu dobrami vlastnými pre ich svetský stav života.

Kto môže byť členom

Do Svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život vo svete.

  • Osoba žijúca v manželstve
  • Vdovec, vdova
  • Slobodný/á
parallax background
 

Názov rádu

Svetský rád bosých karmelitánov

Všetci sme povolaní mať účasť v láske na jedinej svätosti Boha: "Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5, 48) Nasledovanie Krista je cestou k získaniu dokonalosti, otvorenou pre všetkých svätým krstom.

Galéria

Kontakt

Svetských rádov bosých karmelitánov na Slovensku

Bratislava

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS

Dobrovičova 2
811 02 Bratislava

ocds@ocds.sk
+421 948 155 158
www.ocds.sk

Košice

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS

Sídlisko KVP, ul. Jána Pavla II. 7
040 11 Košice

vystupnahoru@gmail.com
055 645 0988

Detva

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS

ul. Jána Pavla II. 1
962 12 Detva

katarinluptak@gmail.com
+421 918 633 892

Nitra

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS

Východná 6
949 01 Nitra

karmel.skapuliar@gmail.com