Bosí Karmelitáni

OCD

parallax background

Kto sme?

Sme kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo, t.j. spájame vnútornú (rozjímavú) modlitbu s apoštolátom podľa potrieb Cirkvi. Prvenstvo však má vnútorná modlitba. Žijeme v troch spoločenstvách: na Starých Horách pri Banskej Bystrici, na Urpíne v Banskej Bystrici a v Lorinčíku na okraji Košíc. Bývame vo farskej budove Staré Hory, v duchovnej správe na Urpíne v Banskej Bystrici alebo v novo postavenom kláštore v Lorinčíku. Patríme organizačno-právne ku Krakovskej provincii v Poľsku, kde prebieha celá formácia. Slúžime sviatosťou zmierenia (v banskobystrickej katedrále i košickom dóme), vo farskej pastorácii, duchovnými obnovami, duchovným vedením. Ďakujeme Bohu, že obnovil Karmel na Slovensku po vyše 200-ročnej prestávke a že doňho povoláva bratov, túžiacich dozrievať na ceste vnútornej modlitby a služby Cirkvi.

Začiatky rádu

O začiatkoch iných rádov často hovoria dokumenty zakladateľov, v našom prípade to neplatí. O našich počiatkoch hovoria "nemí svedkovia" dávnej histórie - kamene, keramika, zvyšky predmetov dennej potreby. Na úbočí pohoria Karmel v Palestíne (dnešný Izrael) sa totiž počas dôkladných vykopávok našli: zrúcaniny kostolíka z 8. st., jaskyňa z 5. st. vysekaná do vápenca a využívaná na liturgické účely a úlomky vkusnej keramiky dennej potreby z 5. - 11. storočia.

Skupina byzantských pustovníkov v 5. st. chcela viesť život inšpirovaný postavou proroka Eliáša. Za ďalšiu učiteľku vnútorného života si vybrali Bohorodičku Pannu Máriu. Vieme to napr. z gréckych nápisov na zvyškoch keramických lámp z 5. st., na ktorých sa často opakovali mená týchto veľkých biblických postáv. A tiež z tradície, odovzdávanej až do príchodu latinských pustovníkov a bývalých križiakov 13. storočí.

Cieľom skupinky mníchov bolo bytie v samote s Bohom. Presnejšie - premena srdca, celého seba na Pána, ktorému chceli odovzdať život, aby mohli prijať jeho život. Prostredím, v ktorom sa táto výmena mala odohrať, bola samota, jednoduchá práca, rozjímanie Božieho slova, Eucharistia, bratská láska, vnútorné mlčanie, pôst a poslušnosť predstavenému. Pekná príroda, odstup od ľudských obydlí, výhľad na Stredozemné more dokonale vyhovovali tomuto zámeru.

Napriek prírodným pohromám (časté zemetrasenia), epidémiám, či nájazdom perzských a neskôr aj tureckých oddielov, spoločenstvo pustovníkov žilo na mieste posvätenom prítomnosťou horlivého Eliáša a oživovanom tichou vernosťou Bohorodičky. Počet jeho členov sa menil, ale medzi 5. a 13. st. pretrvalo všetky búrky a nástrahy osudu.Keď križiaci začali dobýjať Svätú Zem, zdalo sa, že nastanú zlaté časy aj pre karmelitánov. Tie skončili koncom 13. st., lebo Turci dobyli znova územia stratené počas krížových výprav a kresťanov alebo pozabíjali, alebo vzali do otroctva. Časť karmelitánov odišla už skôr do Európy a tí, čo zostali, podstúpili mučenícku smrť.

Stručný prehľad dejín skupiny karmelitánskych pustovníkov na hore Karmel:

  • 1206-1214: Po preskúmaní spôsobu života latinský patriarcha Jeruzalema sv. Albert spisuje pravidlá života (regulu) pre karmelitánskych pustovníkov, ktorí ho o to prosili.
  • Kvôli nájazdom Turkov sa časť pustovníkov sťahuje do Európy: na Cyprus, juh Francúzska, juh Anglicka.
  • Úplný odchod z Karmelu, resp. mučenícka smrť v r. 1291.

Povolanie

Ježiš túži odovzdať sa každému človeku. Nevykoná to, pokiaľ sa my neodovzdáme jemu. Každému adresuje výzvu: „Poď za mnou“, „Zotrvávaj vo mne“

„Sprevádzaj ma“. Cesta ako sa Ježišovi odovzdať je jednoduchá: je ňou sám Ježiš – jeho život a slová. Učíme sa tak, že po nej kráčame. Pripodobňujeme sa mu tým, že ho milujeme. Ale pre každého je určený preňho typický spôsob ako milovať. A práve tým je povolanie: pre každého originálna forma ako milovať Ježiša, sprevádzať ho, plniť jeho slová. Ak chceme rozoznať Božie túžby a tú formu, akú Ježiš vybral pre každého, treba zotrvávať pri ňom, počúvať jeho slová a prosiť o citlivosť na jeho konanie. On si posluhuje iným človekom, udalosťami života, aby nám zjavil svoje túžby. Každého pozýva tak, ako sám chce a dáva sa spoznať pod mnohými spôsobmi. Netreba sa báť, že nerozoznáme jeho túžby, ale dôverovať, lebo Kristus neopúšťa tých, ktorí ho volajú.

Podmienky

  • Slobodný a bez záväzkov
  • Milujúci modlitbu
  • Schopný žiť v bratskej komunite
  • Úprimná realizácia ideálu zasväteného človeka
  • Schopnosť do nezištnej lásky a obety
  • Predispozície na spoluprácu a nadväzovanie medziľudských kontaktov
parallax background
 

Názov rádu

Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel

Bosí Karmelitáni (OCD)

Synovia sv. Terézie od Ježiša, ktorí spájajú kontempláciu s apoštolským pôsobením. Odpovedajú na mnohoraké potreby Cirkvi, delia sa o plody modlitby a učia blížnych ako bezpečne putovať po cestách priateľstva s Bohom.

Kontakt

Kláštor bosých karmelitánov