Bosé Karmelitánky

OCD

Kto sme?

Naše povolanie má byť zamerané úplne na počúvanie Božieho slova, hľadanie vzácnej perly Božieho kráľovstva, vo veľkej samote a v úplnom odlúčení od sveta.“

Konštitúcie Bosých Karmelitánok

Apoštolát, ktorému sa majú venovať bosé karmelitánky, je výlučne apoštolát modlitby a obety. Skrytým životom modlitby majú sestry slúžiť rozvoju Božieho kráľovstva:

 • adoráciou, chválou a vďakyvzdávaním Bohu
 • príhovorom za Cirkev, za celý svet a za všetkých, ktorí to potrebujú v starostiach aj v radostiach
 • modlitbou za mnohých, ktorí sa nemodlia a nemajú vieru
 • svedectvom o existencii živého Boha, ktorý býva uprostred nás
„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve. K tomu má byť pomocou jednoduchá svojráznosť karmelitánskeho spôsobu života:

 • slávenie Eucharistie
 • 2 hodiny vnútornej modlitby
 • spoločná liturgia hodín v chóre
 • práca v dielňach, v domácnosti a v záhrade
 • prísna klauzúra
 • jednoduchosť v zariadení celého kláštora
 • mlčanie a samota počas dňa
 • ale tiež 2 hodiny (po obede a po večeri) spoločnej rekreácie, keď sa sestry môžu spontánne a srdečne porozprávať.

  Identita

  Povolanie bosých karmelitánok je darom Ducha Svätého, skrze ktorého sú povolané k „tajomnému spojeniu s Bohom“, v priateľstve s Kristom a v dôvernosti s Preblahoslavenou Pannou Máriu, v živote, v ktorom sa modlitba a obeta spájajú s veľkou láskou k Cirkvi.

  Preto silou svojho povolania sú karmelitánky pozvané ku kontemplácii v modlitbe aj v živote. Tento záväzok neustálej modlitby oživuje viera, nádej a nadovšetko Božia láska, takže s čistým srdcom môžu dosiahnuť plnosť života v Kristovi a pripraviť sa na prijatie čoraz hojnejších darov Ducha. Tereziánska charizma vyžaduje, aby sa modlitba, zasvätenie a celý život bosých karmelitánok orientovali na spásu duší.

  V súlade s ideálmi sv. Matky bosé karmelitánky žijú svoj kontemplatívny cirkevný život v harmónii medzi ovzduším samoty a mlčania a sesterským životným spoločenstvom, v rodine utvorenej podľa vzoru malého „Kristovho kolégia“, ktorého centrom je láska k Pánovi a normou života sesterská láska spojená s veľkodušným evanjeliovým zriekaním.

  Ako sa stať karmelitánkou?

  Do rádu bosých karmelitánok môže vstúpiť dievča / žena vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život v klauzúre.

  Podmienky

  • Slobodná
  • Bez záväzkov
  • Zdravá fyzicky
  • Zdravá psychicky
  parallax background
   

  Názov rádu

  Rád bosých karmelitánok

  Pri realizovaní svojho diela sv. Terézia chcela verne zachovať kontinuitu Karmelu. Novým duchom oživila detinskú úctu k Preblahoslavenej Panne Márii z hory Karmel, ako dedičstvo zverila svojej rodine spojenie, ktoré prežívala s biblickými pravzormi, prorokmi a veľkými Otcami Karmelu. Oživila zachovávanie „prvotnej“ reguly, animujúc ju novými apoštolskými úmyslami.

  Kontakt

  Sestry bosé karmelitánky

  detva

  Detva

  Kláštor Božieho Milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu

  koszyce

  Košice

  Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa