Karmelitánske misie

v Afrike

ZAČIATOK MISIÍ

23. júna 1971

ŠTÁTY

Burundi a Ruanda

MISIONÁRI

11 z provincii Polskej

WWW

http://www.amahoro.pl

FOTO GALÉRIA

naších otcov v afrike

ZAČIATKY

Misiou Cirkvi je ohlasovanie Kristovho Kráľovstva po celej zemi, aby všetci ľudia mohli využiť spásiteľné dielo Vykúpenia a aby celý svet skutočne išiel za Ježišom Kristom. Tá apoštolská horlivosť nechýbala v Ráde bosých bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Rád prijal za svoje slová proroka Eliáša ,,Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov” (1 Kr 19, 10.14).Misie medzi pohanmi ako ovocie modlitby a lásky, bolo vždy milovaným dielom nášho radu a prinieslo mu nemalú slávu. Sv. Tereza od Ježiša zviazala misijným duchom akým sama horela, celú Karmelitánsku duchovnú rodinu. Svojim dcéram prikázala, aby modlitbami a obetami podporovali misie a synov nasmerovala do misyjnej práci v Afrike. Tiež Poľská provincia bosých karmelitánov v roku 1971 rozhodla pridať sa do diela evanjelizácie pohanov, aby dôstojne odpovedala na výzvu II. Vatikánskeho koncilu. Vybrali sme Afriku, a v nej najchudobnejšie Burundi, nasledovaním Krista, ktorý prišiel ohlasovať evanjelium chudobným a vstupovaním v stopy sv. Jána od Kríža, chceme sa zaoberať špeciálne chudobnými, aby sme dávali svedectvo Cirkvi chudobných.

23 júna 1971 11 misionárov opustilo Poľsko. Cez Paríž a Rím, kde ich prijal na audiencji pápež Pavol VI, 1. septembra prilšli do Bujumbury, hlavného mesta Burundi. Boli to: p. Leonard Kowalówka(+) – zakladateľ našich misií, p. Teofil Kapusta (+), p. Jan Kanty Stasiński, p. Kasjan Dezor (+), p. Klaudiusz Spyrka, p. Edmund Wrzesiński, p. Sylwan Zieliński, p. Kamil Ratajczak, p. Eliasz Trybała, br. Marceli Ślusarczyk (+) i br. Sylwester Szypowski.


V Burundi misionári pracowali na teréne dwóch rozsiahlych farností: Mpinga a Musongati, z početnými misijnými stanicami. Od roku 1973 im pomáhali poľské sestry Kongregácie karmelitánok Dieťaťa Ježiša. Z dôvodu náboženského prenasledovania v Burundi misionári, prinútení do opustenia krajiny sa presťahovali v roku 1983 do Rwandy, kde prijali farnosť v Rugango. O dva roky neskôr tam prišli tiež sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša. V roku 1985 bolo založené v Butare, univerzitnom centre Rwandy, formačný a rekolekčný dom „Mater Carmeli”, a v nasledujúcom roku bola vzatá práca vo farnosti Gahunga, neďaleko hranici z Ugandou a Kongom. Keď vo februári 1990 bol misionárom povolený návrat do Burundi, odovzdali rwandskej diecézii farnosť v Rugango a vrátili sa do Musongati v Burundi. Samozrejme nasledovali tiež zmeny v ich obsadení, lebo niektorí z veteránov sa vrátili do Poľska a do Afriki sa vybrali ich mladší spolubratia. Dnes do misijného vikariátu v Afryke patria z Poľska: p. Kamil Ratajczak, p. Eliasz Trybała, p. Józef Trybała, p. Bartłomiej Kurzyniec, p. Sylwester Potoczny, p. Zbigniew Nobis, p. Fryderyk Jaworski, p. Maciej Jaworski, p. Paweł Urbańczyk i p. Paweł Porwit.

Misijný vikariát v súčastnosti tvorí päť komunít, z których dve vedú missio ad gentes a tri špecifický apoštolát rádu. Komunity vydané dielu prvotnej evanjelizácie, to sú miesta v burundskom Musongati a v rwandskej Gahunge. Špecifický apoštolát rádu prijali zostávajúce komunity Krakovskej provincii bosych karmelitánov v Afrike. V Butare (Rwanda) a v Gitege (Burundi) misionári vedú rekolekčné domy, početne navštevované tak duchovnými ako aj laikmi. Ďalej misionári z rehoľného domu v hlavnom meste Burundi, v Bujumbure, vzniknutého v roku 1999, slúži pastoračnou starostlivosťou diplomatickému zboru a študentom mesta, keď spravuje Sväté omše v kaplnke Apoštolskej nunciatúry. Navyše slúžia ako prednášatelia a spovedníci v miestnom medzidiecezjálnom duchovnom seminári, ako spovedníci rehoľných sestier v meste a v pastorácii medzi väzňami.

Dôverujeme, že Božia prozreteľnosť, Kráľovná Karmelu, spoľahlivý sv. Jozef, svätí radu a milovaná Patrónka misií sv. Terézia od DIeťaťa Ježiša nám pomôžu! Počítame tiež s modlitebným zázemím sestier bosych karmelitánok a celej komunity Karmelu. A v materálnych záležitostiach počítame s predstavenými radu ako aj našich spoľahlivých priateľov misií. Všetkým obľúbeným misionárom a misijnému dielu nech štedro požehnáva Dobrý Boh+.