Siedmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Keď žijeme v závislosti od Márie a sme jej oddaní, náš duchovný pokrok je istejší. Ak si zjednotený (-á) s Máriou, zakúsiš osvietenie, staneš sa duchovnejší (-a), čistejší(-a) a silnejší(-a) na ceste nasledovania Krista. Jedným slovom, staneš sa lepší(-a), lebo Mária učí, ako kráčať po Božích cestách.
Arnold Bostius OCarm.

Pravá úcta ku Kráľovnej Karmelu spočíva nielen v tom, že ju spoznáme, ale tiež, že ju budeme nasledovať. Boh nám dal Máriu za Matku a Prostredníčku všetkých milostí a okrem toho za vzor života a správania. Milujúca matka živí, ochraňuje a súčasne vychováva. Mária patrila ako človek do Cirkvi, ale bola jej prvou členkou, je teda najosvedčenejší vzor viery, lásky a osobitného zjednotenia s Kristom.  Táto neochvejná viera v Božiu prozreteľnosť jej umožnila povedať pri Zvestovaní: „Nech sa tak stane“ a tento postoj zachovať počas celého života až po ukrižovanie jej Syna na Kalvárii.

Veriť v Boha znamená prijať do srdca Božie slová, plniť jeho vôľu, usilovať sa žiť s ním v priateľstve, mať teda rozum otvorený na pravdu a srdce na dobro. Pamätajme, že viera je nielen odpoveďou na Božie zjavenie, ale tiež Božou milosťou. Dostali sme ju v krste, preto sa potrebujeme denne  modliťo jej rozmnoženie ako apoštoli: „Pane, daj nám väčšiu vieru“.

Autentická  živá viera človeku umožňuje, aby s radosťou a odvahou kráčal po cestách každodenného života a najkrajší vzor takejto viery nám dáva Mária. Dovoľme jej, nech nás vedie, aby sme sa naučili kráčať po Božích cestách.

Modlitba

Matka Božia, prichádzam k tebe a prosím ťa, aby si mi vyprosila milosť viery a láskyplného zjednotenia s tvojím Synom a s tebou. S tvojím Synom ako s mojím Bohom a s tebou ako s Matkou môjho Boha. Ty môžeš zachrániť tých, ktorých túžiš zachrániť. Pomôž mi teda, moja Kráľovná. Mária, v teba dúfam, tou nádejou žijem, s ňou chcem aj zomrieť. Amen.