Rozhovor so sestrou Luciou,

ktorý viedol abp. Tarcisio Bertone, sekretár Kongregácie pre náuku viery

V uplynulých mesiacoch, najmä po tragických udalostiach teroristického útoku v New Yorku dňa 11. septembra 2001, v mnohých talianskych aj iných denníkoch sa objavili články týkajúce sa domnelých nových zjavení sestry Lucie, jej listoch vystríhajúcich pápeža, ako aj nových apokalyptických interpretácií fatimského tajomstva.    

Opakovalo sa v nich tiež podozrenie, akoby Apoštolská Stolica nepublikovala plný text tretej časti „fatimského tajomstva“, a niektoré hnutia spojené s fatimskými zjaveniami obnovili výčitku, že Svätý Otec ešte nezasvätil Rusko Nepošvrnenému Srdcu Panny Márie. 

 V tejto situácii Apoštolská Stolica rozhodla, aby jej vyslanec – abp. Tarcisio Bertone   – poprosil sr. Luciu o jasnú odpoveď na vyššie uvedené otázky. Rozhovor prebehol so súhlasom kardinála Jozefa Ratzingera a dvoch biskupov – diecézy Leiria-Fatima a tiež diecézy Coimbra, v prítomnosti o. Luisa Kondora SVD, vicepostulátora v beatifikačnom procese Fratniška a Hyacinty, ako aj priorky karmelitánskeho kláštora sv. Terézie v Coimbre, kde sr. Lucia žila.

Rozhovor sa uskutočnil v sobotu 17. novembra 2001 popoludní a trval vyše dvoch hodín. Sestra Lucia, ktorá 22. marca 2002 ukončí 95 rokov, bola vo veľmi dobrej kondícii a mala jasnú myseľ. Na začiatok povedala, že miluje a váži si Svätého Otca, veľa sa modlí zaňho aj za celú Cirkev.

Tešila sa z veľkej popularity jej knihy Výzvy fatimského posolstva, preloženej zatiaľ do taliančiny, španielčiny, nemčiny, maďarčiny, poľštiny, angličtiny a slovenčiny.  V súvislosti s tým dostáva veľa listov s vyjadrením vďačnosti.

Všetkým tým, ktorí živia podozrenie, že niečo z tretieho „tajomstva“ bolo zatajené, odpovedá: „Bolo publikované všetko; nie je už nič, čo by bolo tajomstvom“. A pre tých, čo hovoria a píšu o jej „nových“ zjaveniach, odkazuje: „Nič z toho nie je pravda. Keby som mala nové zjavenia, nerozprávala by som o tom nikomu inému, iba bezprostredne Svätému Otcovi!“

Potom si ochotne spomínala na svoju mladosť, hovoriac o ťažkostiach, aké stretávala pred vstupom do kláštora, ale aj o žičlivosti, ktorú zažívala, napr. počas prázdnin strávených v Brage v rokoch 1921-1924 u pani Filomény Mirandy, ktorá bola jej birmovnou mamou.

Na otázku: „Aký vplyv na jej život malo zjavenie z 13. júla, predtým ako bolo spísané a odovzdané Cirkvi?“, odpovedala:  

„Cítila som sa bezpečná pod ochranou Panny Márie, istá, že bude starostlivo bdieť nad Cirkvou a Svätým Otcom“.

Ako rozprávala o známej prorockej vízii, doplnila doteraz nepublikovaný detail: „Počas tohto zjavenia Panna Mária, ktorá neobyčajne žiarila, držala v pravej ruke srdce a v ľavej ruke ruženec“.

Aký zmysel má srdce v ruke Matky Božej?

«To je znak lásky, ktorá ochraňuje a spasí nás.Ona je Matkou, ktorá vidí, ako jej deti trpia a trpí spolu s nimi a tiež s tými, ktorí ju nemilujú, lebo chce spasiť všetkých a nestratiť nikoho z tých, ktorých jej Pán zveril.  Jej Srdce je bezpečným útočišťom. Kult Nepoškvrneného Srdca Panny Mária je prostriedkom spásy v ťažkých časoch Cirkvi aj sveta“.  

Veľmi výstižná je úvaha, ktorou kardinál Ratzinger končil svoj komentár k tretej časti „tajomstva“: „Moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí“ – čo to znamená? Srdce otvorené na Boha a očistené kontempláciou Boha je silnejšie ako samopaly a zbrane každého druhu. „Nech sa mi stane“ vypovedané Máriou, to slovo jej srdca zmenilo vývoj dejín, lebo Ona vydala na tento svet Spasiteľa, lebo vďaka jej „áno“ Boh sa mohol stať človekom v našom svete a zostane ním navždy. Diabol má moc nad týmto svetom, vidíme to a neustále to prežívame: má moc, lebo naša sloboda mu umožňuje, aby nás odvádzal od Boha. Odkedy však Boh má ľudské srdce a vďaka tomu nasmeroval slobodu člveka k dobru, k Bohu, sloboda konať zlo už nemá posledné slovo. Od tamtoho času naberá silu veta: „Vo   svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33) Fatimské posolstvo nás vyzýva, aby sme dôverovali tomuto prísľubu (Osservatore Romano, poľské vydanie, 9/2000, s. 51)

Položil som sr. Lucii ešte tri otázky: 

«Je pravdou, že pri rozhovore s o. Luigim Bianchim a o. José dos Santosom Yalinhom ste vyjadrili pochybnosti o správnosti interpretácie tretej časti „tajomstva“?  

Sestra Lucia: «To nie je pravda. Úplne potvrdzujem interpretáciu uvedenú v Jubilejnom roku“.

«Aký je Váš názor na tvrdenie o. Grunera, ktorý vedie akciu zbierania podpisov, aby pápež konečne vykonal posvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa vraj nikdy neuskutočnilo?“

Sestra Lucia: „Karmelitánske spoločenstvo nikdy neprijalo formuláre slúžiace na zbieranie týchto podpisov. Už som hovorila, že zasvätenie, po ktorom túžila Panna Mária, bolo vykonané v roku 1984 a v nebi ho prijali“. 

„Je pravdou, sestra Lucia, že ste veľmi znepokojená poslednými udalosťami (útokmi z 11. 9. 2001)  a nespíte, ale sa modlíte vo dne v noci?“

Sestra Lucia: „To nie je pravda. Ako by som sa modliť počas dňa, keby som v noci neodpočívala? Koľko slov mi ľudia vkladajú do úst, koľko vecí mi pripisujú! Nech čítajú moju knižku, tam sú rady a výzvy, ktorú vyjadrujú túžby Panny Márie. Modlitba a pokánie v spojení s veľkou vierou v Božiu moc prinášajú spásu sveta“. 

Kláštor v Coimbre, 17. novembra 2001. Abp. Tarcisio Bertone SDB, Sestra Mária Lucia od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

L’Osservatore Romano 4(242)/2002                                                                                        Zdroj: Karmel.pl