4.2. Spomienka na Mária Eugena od Dieťaťa Ježiša

Eugen Grialou
Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša sa narodil 2. decembra 1894. Pochádzal zo zbožnej rodiny. Od malička sa chcel stať kňazom. V roku 1911 vstúpil do seminára. Po vypuknutí prvej svetovej vojny, v roku 1914, vstúpil do armády ako dobrovoľník. Počas vojny zažil zvláštnu milosť od sestry Terezy z Lisieux, ktorá bola čoskoro blahorečená. V roku 1922, po skončení vojny, sa vrátil do seminára a bol vysvätený za kňaza.

V roku 1922, keď bol v seminári, vstúpil do noviciátu pod menom Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša. V noviciáte sa prehlboval v modlitbách a v učení karmelitánskych majstrov. Prostredníctvom publikácií a duchovných stretnutí sa venoval šíreniu hlbokej duchovnej skúsenosti a učeniu svätých rádu.

V roku 1937 bol menovaný za generálneho člena a v roku 1954, po nečakanej smrti generálneho predstaveného, sa stal generálnym vikárom. Počas pobytu v Ríme napísal svoje najslávnejšie dielo: Chcem vidieť Boha, v ktorom je zhrnuté učenie karmelitánskych svätcov.

Je zakladateľom sekulárneho inštitútu Notre-Dame de Vie, ktorého úlohou je odovzdávať laikom bohatstvo kontemplatívnej modlitby. Inštitút tvoria muži a ženy z radov laikov i duchovných. Vierou sú povolaní vydávať svedectvo o existencii Boha na celom svete a učiť spôsoby modlitby. Vďaka publikáciám Chcem vidieť Boha. S dychom Ducha a som dcérou Cirkvi si otec Eugeniusz získal popularitu v viarerích krajinách.

Otec Mária Eugen zomrel 27. marca 1967. V roku 1985 sa začal proces jeho blahorečenia. Za blahoslaveného bol vyhláseny 19. novembra 2016. Liturgickú spomienku má 4. februára.