Novéna a odpustová slávnosť k Panne Márii Škapuliarskej Banská Bystrica

7. – 16. 7. 2021

Milí ctitelia škapuliara, našťastie už nemusíme dodržiavať toľko hygienických predpisov a noriem, zdá sa, že pomaly kráčame k tomu, čo sme považovali za normálny život. Aspoň že kostoly znova ponúkajú sv. omšu, adoráciu, modlitbu ruženca a ticho, iné ako v lese či doma. 

Získali sme však kolektívnu skúsenosť, že veci predtým samozrejmé nimi náhle prestávajú byť. Nielen ohľadne kostolov, ale aj čo sa týka miesta práce, či práce vôbec, dokonca ani škola už nebola samozrejmá v budovách škôl. Nevieme, ako sa vám podarilo prežiť v dlhodobo uzatvorených priestoroch. Najmä rodiny stresované hľadaním nových foriem práce nemali a nemajú ľahký život, vo vašom okolí, dokonca vo vašich rodinách sa mohli odohrávať skutočné drámy. A to už ani nespomíname o prípadnom nakazení sa covidom a pobytom v nemocnici…  

    Dúfame, že to nevyznie neúctivo voči obmedzeniam a utrpeniu, ktoré ste prežili, ale vo Svätom písme sú slová sv. Pavla z Listu Rimanom (8, 28), že „tým, čo milujú Pána, všetko slúži na dobré“. Ak sme využili duchovnú pomoc, ktorá sa nám núkala  – okrem prenosov sv. omší – t.j. Sväté písmo, modlitbu ruženca a čas na seba, naše vzájomné vzťahy, mali by sme patriť k tým, čo z tejto náročnej skúšky vyjdú s prehĺbenou  vierou a lepším poznaním seba. Ani prípadné zlyhania a chyby nemusia vyjsť nazmar, ak nás priviedli k ich pokornému uznaniu a ochote prosiť najbližších o odpustenie. 

                                                       

 Zdá sa nám, že toto je nielen epidémia, ale aj skúška pravdivosti kresťanskej viery, preto je lepšie uznať, že potrebujeme „zatiahnuť na hlbinu“, ako sa chlácholiť, že u nás sa ešte ku kresťanstvu hlási (zatiaľ) väčšina obyvateľov. A aby sme sa dostali do hlbiny vzťahu k Panne Márii Škapuliarskej, ponúkame vám viacero článkov o podstate a význame karmelitánskeho škapuliara. Nech vás Matka Božia prostredníctvom škapuliara ešte viac priblíži k svojmu Synovi a posilní vašu dôveru k nemu aj uprostred ťažkostí.

Srdečne pozdravujú a obnovu vzťahu s Ježišom prostredníctvom Panny Márie Škapuliarskej vyprosujú

Cheme Vás pozvať na novénu k Panne Márii Škapuliarkej, ktorá bude na kalvárii v Banskej Bystrici-Kalvária každý deň o 18:30 okrem nedele kedy bude sv. omša o 15:30. Celou novénou vás bude sprevádzať o. Miloš Viktorín.

16.07.2021 slávnosť Panný Márie Škapuliarskej budeme sláviť o 18:30 v Banskej Bystrici- Kalvlária a sv. omšu a príhovor bude mať o. Ján Števkov Bosý karmelitán.

  


Za všetky vaše prosby a úmysli, ktoré nám nižšie napíšete, budú slúžená sv. omša 24.7.2021 o 10:30 a budeme sa aj za nich modliť počas Púte na Starých Horách.


  Prosba o podporu

  Kláštor bosých karmelitánov Banská Bystrica
  Stanislav Jaloviar
  SK12 8360 5207 0042 0618 3795
  swift: BREXSKBX
  Mbank

  Drahí naši priatelia a dobrodinci. Ďakujeme za vašu priazeň a prajeme vám všetkým na príhovor sv. Jozefa a Škapuliarskej Panny Márie pevné zdravie a Božie požehnanie. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Ďakujeme, že vás máme a máme vás radi.

      Bosí karmelitáni zo Starých Hôr a Banskej Bystrice