Život za klauzúrou

Kto z nás by nechcel odkryť tajomstvo klauzúry a nazrieť do kláštora Bosých karmelitánok? Aký je ich program? Čo robia celý deň za múrmi kláštora? Ako pracujú? Čím si privyrábajú? Ako vyzerajú priestory, v ktorých žijú? Odpovede na tieto a možno aj iné otázky nájdete v krátkom videu natočenom v kláštore našich sestier karmelitánok v Gniezne, kde nám sestry na chvíľku pootvorili tajomstvo svojho života v klauzúre. 

Povolanie bosých karmelitánok je darom Ducha Svätého, skrze ktorého sú povolané k „tajomnému spojeniu s Bohom“, v priateľstve s Kristom a v dôvernosti s Preblahoslavenou Pannou Máriu, v živote, v ktorom sa modlitba a obeta spájajú s veľkou láskou k Cirkvi.

Preto silou svojho povolania sú karmelitánky pozvané ku kontemplácii v modlitbe aj v živote. Tento záväzok neustálej modlitby oživuje viera, nádej a nadovšetko Božia láska, takže s čistým srdcom môžu dosiahnuť plnosť života v Kristovi a pripraviť sa na prijatie čoraz hojnejších darov Ducha. Tereziánska charizma vyžaduje, aby sa modlitba, zasvätenie a celý život bosých karmelitánok orientovali na spásu duší.

V súlade s ideálmi sv. Matky bosé karmelitánky žijú svoj kontemplatívny cirkevný život v harmónii medzi ovzduším samoty a mlčania a sesterským životným spoločenstvom, v rodine utvorenej podľa vzoru malého „Kristovho kolégia“, ktorého centrom je láska k Pánovi a normou života sesterská láska spojená s veľkodušným evanjeliovým zriekaním.

Ako sa stať karmelitánkou?

Do rádu bosých karmelitánok môže vstúpiť dievča / žena vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život v klauzúre.

viac sa dočítate na