Obliečka 2021

V piatok 10. septembra 2021 si habit Rádu bosých karmelitánov oblieklo päť spolubratov postulantov, čím sa začal pre nich rok noviciátu – čas hlbšieho poznávania života a charizmy nášho rádu, ako aj príprav na prvé rehoľné sľuby. Obrad, ktorý sa začal o 14.00 h vo Svätyni Panny Márie v Czernej, viedol viceprovinciál –  Piotr Hensel.

Predtým, ako noví bratia prijali habit, vyzliekli si sako a kravatu na znak vyzlečenia sa so starého človeka. Obliekanie habitu sprevádzala modlitba: „Nech vás Pán oblečie do nového muža, ktorý je podľa Boha stvorený v spravodlivosti, svätosti a pravde.“ Tento zvyk sa prostredníctvom škapuliara, ktorý je jeho súčasťou, stáva v karmelitánskom ráde zvláštnym znakom oddanosti službe Bohu a Cirkvi prostredníctvom Márie, ako aj vonkajším prejavom prijatia do karmelitánskej rodiny.

Po oblečení každého z nových bratov nasledovala liturgia slova, homília a modlitba – o poznaní Božej vôle v ich živote.

Na záver obradu dal o. Hensel každému z novo oblečených bratov nové rehoľné mená:

Paweł Samuel od Boga Ojca (Paweł Walczak), PL

Dominik od Wcielenia Słowa (Dominik Żurawski), PL

Maciej od Jezusa Miłosiernego (Maciej Kamiński), PL

Marek Mária od Jezišovho Serca (Marek Bendík), SK

Bartosz od Maryi (Bartosz Raszeja), PL

Je tradíciou, že keď noví spolubratia pobozkali oltár pred obrazom Panny Márie Škapuliarskej, nasledovalo bratské objatie s bratmi zhromaždenými v kostole, počas ktorého sa spieva žalm 133, ktorý začína slovami: „Aké dobré a milé je, keď bratia spolu žijú “, čo vyjadruje prijatie novicov do rehoľnej rodiny. Bratia novici z celého srdca ďakujú všetkým za ich láskavosť i modlitby a súčasne prosia o ďalšiu modlitebnú pomoc, aby podľa vyššie uvedenej modlitby rozpoznali vo svojom živote Božiu vôľu a mohli sa nielen nazývať, ale čoraz viac sa premieňať na synov Panny Márie.