6. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote

…všetko stvorenie je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,  ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. 1Pt, 1, 24-25.

Ako môžem zistiť, čo odo mňa Boh chce, po čom túži? Počúvaním, rozjímaním a prehlbovaním Božieho slova vo svojom srdci. Pretože v tomto Slove, napísanom pod inšpiráciou Ducha Svätého, je Božia vôľa pre každého človeka úplne obsiahnutá.

Týmto spôsobom Boh hovorí o očistených dušiach, svätých a plných ohňa, ako povedal Dávid: „Tvoje slovo je zapálené ohňom“ (Ž 118,140); tiež prorok: „Nie sú moje slová ako oheň“ (Jer 23:29). Tieto slová, ako sám Kristus povedal prostredníctvom sv. Jána, „sú duchom a životom“ (Jn 6,64) a cítia ich čisté a milujúce duše s ušami na počúvanie. Na druhej strane duše, ktoré hľadajú spokojnosť v iných veciach a nemajú posvätný vkus, nemôžu ochutnať svojho ducha a život, skôr sa im hnusia.
Preto čím viac vznešených slov hovoril Boží Syn, tým viac sa niektorí ľudia cítili znechutení kvôli svojej prízemnosti, ako to bolo v prípade ohlasovania sladkej a láskavej pravdy o svätej eucharistii; potom, lebo „mnohí odišli od Ježiša“.

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,5

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!