Rozhovory o modlitbe

Jána Pavla II. sa často pýtali na jeho modlitbu. Pýtal sa ho na ňu napr. André Frossard aj Vittorio Messori, ktorí potom obsah týchto rozhovorov uverejnili (v knihách Nebojte sa a Prekročiť prah nádeje). Svätý Otec Messorimu odpovedal, že modlitba je rozhovor a v rozhovore je vždy „ja“ a „ty“, ale v tomto prípade to Ty s veľkým T. A keď sa Messori spýtal, o čo a za čo sa pápež modlí a čím je naplnený priestor jeho modlitby, dostal odpoveď, že obsahom pápežskej modlitby sú „radosti a nádeje, a súčasne smútky a starosti ľudí dneška“; že „jeho modlitba má osobitný univerzálny rozmer“, lebo „starostlivosť o všetky cirkvi pápežovi prikazuje, aby sa každodenne vydal mysľou aj srdcom na púť krížom-krážom po celom svete, z čoho sa vynára akoby osobitný zemepis pápežskej modlitby; zemepis spoločenstiev, cirkví, spoločností a tiež problémov, ktorými žije súčasný svet“.

Ján Pavol II. ešte svojmu partnerovi rozhovoru zdôraznil, že „sa modlí, aby sa všade uskutočňovalo dielo spásy skrze Krista; aby sám žil neustále preniknutý týmto poslaním, aké dostal od Boha; modlí sa o povolania, nielen kňazské a rehoľné, ale aj o početné povolania k svätosti medzi Božím ľudom, medzi laikmi; okrem toho sa modlí osobitne za trpiacich, a táto modlitba je osobitnou časťou veľkého pápežského volania, ktoré prichádza k Bohu spolu s Kristom. Je to volanie o víťazstvo dobra nad zlom, nad akoukoľvek ľudskou krivdou a nespravodlivosťou.“ Pápež nezabudol ešte Messorimu povedať, že „sa modlí aj za zosnulých, a tá modlitba pripomína, že Cirkev zotrváva v nádeji na večný život“. 

Podobné odpovede dal Ján Pavol II. Frossardovi: „Stále sa modlím za Cirkev, za jej rôzne záležitosti, modlím sa za ne vždy a tým viac dnes, keď ju lepšie vidím v perspektíve mojej služby na rímskej Petrovej stolici.“

Keď sa André Frossard pápeža spýtal, ako sa modlí za svet, dostal výstižnú odpoveď: „Je to modlitba o Milosrdenstvo…  Áno, je to modlitba o Milosrdenstvo!” Svätý Otec, vedomý si množstva problémov, s ktorými zápasí svet, privoláva naňho Božie milosrdenstvo.  

V rozhovoroch s Frossardom Ján Pavol II. rozprával tiež –  preňho veľmi typickým spôsobom – o kontemplatívnej modlitbe a o jej spojení s apoštolskou službou, najmä službou slova: „Chcem tu nadviazať  na otázku kontemplácie. Hoci nežijem podľa kontemplatívnej rehole, som si vedomý, že oná hĺbka modlitby, z ktorej vyrastá každý deň, má v sebe veľa kontemplatívnych prvkov a chvíľ a že tieto modlitby majú osobitnú hodnotu pre celú moju službu, najmä pre službu Božieho slova. Stará zásada: contemplata aliis tradere  je vždy aktuálna a životodarná. Obsahuje najmä zásadnú požiadavku na toho, kto odovzdáva (tradere) – na kazateľa alebo ohlasovateľa Slova: má právo odovzdávať iba contemplata, čiže premodlený obsah.“  

Zdroj: Ján Pavol II. – muž ustavičnej modlitby. Vydavateľstvo bosých karmelitánov, Krakov, 2004