O Duchu Svätom

Z katechézy svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

(Cat. 16, De Spiritu Sancto I, 1. 12. 16: PG 33, 931-935. 939-942; z LH II., str. 946)

Rôznorodé dary Ducha Svätého

Duch Svätý, hoci je jeden, má jednu podobu, je nerozdielny, a predsa rozdeľuje milosť každému, ako chce. A ako keď vyprahnutý strom dostane vodu, vyháňa mládniky, tak aj hriešna duša, ktorá sa pokáním stala hodnou daru Ducha Svätého, prináša ovocie spravodlivosti. A hoci Duch je jeden a má tú istú podobu, predsa na Boží pokyn a v Kristovom mene robí rozmanité zázraky.

Jazyk jedného používa na hlásanie múdrosti, myseľ iného osvecuje proroctvom, ďalšiemu dáva moc vyháňať zlých duchov, inému uštedruje dar vysvetľovať božské Písma. U jedného posilňuje zdržanlivosť, iného učí milosrdenstvu. Jedného učí postiť sa a konať rozličné cvičenia asketického života, ďalšieho pohŕdať tým, čo je telesné, iného zasa pripravuje na mučeníctvo. V každom je iný, sám v sebe však ostáva ten istý, ako je napísané: „Každý dostáva prejavy Ducha na to, čo je užitočné.“

Tichý a lahodný je jeho príchod, príjemný a vonný je jeho dotyk a jeho jarmo je veľmi ľahké. Jeho príchod predchádzajú žiarivé lúče svetla a poznania. Prichádza so srdcom dôverného priateľa. Veď prichádza spasiť, uzdravovať, učiť, napomínať, posilňovať, utešovať, osvecovať myseľ najprv u toho, kto ho prijíma, a potom skrze neho aj u ostatných

A tak ako ten, kto bol predtým vo tme a potom zrazu uzrie slnko, vníma svojím telesným okom svetlo a jasne rozlišuje, čo predtým nevidel, aj ten, kto je hoden daru Ducha Svätého, dostáva duchovné svetlo a nad svoje ľudské možnosti vidí, čo predtým nepoznal. A hoci telo žije na zemi, duša už, akoby v zrkadle, nazerá na nebeskú slávu.


modlitba
Mária od Ukrižovaného Ježiša

Duchu Svätý, osvieť ma.
Lásko Božia, stravuj ma.
Veď ma na cestu pravdy.
Mária, Matka, sprevádzaj ma.
Požehnaj mi s Ježišom.
Ochraňuj ma pred každým zlom,
klamom a nebezpečenstvom.

Duchu Svätý,si to Ty,
ktorý nám dávaš poznať Ježiša.
Príď, môj Utešiteľu!
Príď, moja radosť a môj pokoj!
Príď, moja sila a moje svetlo!
Príď a osvieť ma, aby som našla prameň,
ktorý dokáže utíšiť môj smäd.
Jedna Tvoja kvapka by stačila,
aby mi ukázala Ježiša takého, aký je.

Ježiš hovoril, že prichádzaš k nevedomým.
A moja nevedomosť je veľká.
Neprosím Ťa o žiadne iné poznanie,
o žiadnu inú múdrosť,
než len ako nájsť Ježiša
a stále s Ním byť.

Duchu Svätý, osvieť ma!
Čo mám robiť, aby som našla Ježiša?
Učeníci boli nevedomí,
žili dlho s Ježišom, a nerozumeli Mu.
I ja som v Ježišovom dome a nechápem Ho.
Duchu Svätý, keď si im daroval svoje svetlo,
už neboli takí, ako predtým.
Obnovil si ich silu a obeť pre nich bola ľahká.

Prameň mieru a svetla, príď a osvieť ma.
Som hladná, príď a nasýť ma.
Som smädná, príď a osviež ma.
Som slepá, príď a daruj mi zrak.
Som chudobná, príď a obohať ma.
Som nevedomá, príď a pouč ma.
Duchu Svätý, celá sa ti odovzdávam.

životopis Márie od Ukrižovaného Ježiša

Obrázok od Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 z Pixabay