#7 Ikonický podcast

Ikona sv. Jána Krstiteľa

Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým textom, bude odteraz k jednotlivým ikonám dostupný podcast. Viete koľko ráz sa stratila a opäť našla hlava sv. Jána Krstiteľa? Alebo prečo sa na ikone zobrazuje aj tajomná postava sv. Jána vojaka? O Predchodcovi Ježiša Krista rozpovie náš špeciálny hosť, sestra Monika Goliánová.

jeruzalemska ikona

Ikonu si môžete otvoriť v kvalitnejšom rozlíšení tu:https://bit.ly/3997eLD

V strede ikony je zobrazený Ján Krstiteľ s krídlami ako Anjel púšte. „Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu.“ (Mal 3, 1) V pravej ruke drží pútnickú palicu a v ľavej zvitok a na ňom čašu so svojou sťatou hlavou. Má na sebe „červený“ odev z ťavej srsti prepásaný tmavomodrým plášťom. Symbolika farieb vyjadruje Jánovo poslanie ohlasovať príchod „Toho, Ktorý je väčší ako on“. On sa stal predobrazom Krista oblečený v Jeho farbách. Boží Syn má v ikonografii spodný odev červený ako nebeský kráľ a vrchný odev tmavomodrý ako znak tajomného vtelenia. Neobsiahnuteľný Boh si oblieka ľudskú ohraničenosť. Stromy a sekera sú obrazovou interpretáciou slov: „Veď sekera je už priložená ku koreňu stromov! Každý strom, čo neprináša dobré ovocie, bude teda vyťatý a hodený na oheň.“ (Mt 3,10) Pri nohách Jána Krstiteľa sú svätci Ján Evanjelista a Ján vojak. V ovále, v ľavom dolnom rohu, je nápis: „Táto ikona bola napísaná podľa zázračnej ikony Jána Krstiteľa, umiestnenej v Soli Bolshie.“ (Viď. dnešná dedina Nekrasovskoe medzi Kostromou a Jaroslvavľou, ležiaca na lokalite Jegorevskaja za riekou Solonica). Otvorený zvitok nesie verše z písma: Keď videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. (Jn 1,29). Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo (Mt 4,17).

Po obvode ikony je napísaných dvadsať výjavov zo života Jána Krstiteľa:

1.      Počas služby v chráme oznamuje Anjel Gabriel Zachariášovi narodenie syna.

„Tu sa mu zjavil Pánov anjel. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.“    (Lk 1,11-13)

2.      Nemý Zachariáš vychádza z chrámu a stretá sa s Alžbetou a ostatným ľudom, ktorý čakal na jeho požehnanie.

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. (Lk 1,21-22)

3.      Počatie svätého Jána Krstiteľa. 

Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila:

„Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“ (Lk 1,24-25)

4.      Panna Mária navštevuje Alžbetu.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Lk 1,39-42)

5.      Narodenie svätého Jána Krstiteľa a voľba mena.

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. (Lk 1,57-64)

6.      Svätá Alžbeta sa s dieťaťom Jánom schováva pred Herodesovými vojakmi. 

Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. (Mt 2,7-9.11-12.16)

7.      Pánov anjel vedie mladučkého Jána na púšť.

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. (Lk 1,80)

8.      Anjel oznamuje Jánovi radostnú zvesť o Spasiteľovi.

9.      Ján koná svoju misiu a nabáda ľudí k pokániu.

Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! (Mt 3,5.7-8)

10.   Krst nášho Pána Ježiša Krista

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,16-17)

11.   Ján krstí ľudí. Text pri klejme: „Zbor svätého Jána Krstiteľa“

Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.(Mt 3,5-6)

12.   Ján žije na púšti. 

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. (Mt 3,4)

13.   Jánova reč k zástupom a stavom, ktorí sa ho pýtali, čo majú robiť, aby neboli zatratení. Jánova odpoveď je krátka: „Robte pokánie!“

Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. (Jn 1,29)

14.   Ján usvedčuje Herodesa a Herodiadu z hriechu smilstva.

Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ (Mk 6,17-18)

15.   Jánovi stínajú vo väzení hlavu, ktorú žiadala Salome na pokyn rozhnevanej Herodiady.

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. (Mk 6,26-28)

16.   Salome tancuje pre Herodesa a iných popredných mužov na hostine.

Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ (Mk 6,22-24)

17.   Jánovi učeníci pochovávajú jeho mŕtve telo.

Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. (Mk 6,29)

18.   Oslávený Ján zostupuje do podsvetia.

19.   Nájdenie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa.

Sviatok 24. február (8./9. marec)

20.   Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa.

Sviatok 25. máj (7. jún)

 Duchovný odkaz:

Bože, Ty si vyvolil svätého Jána Krstiteľa, aby pripravil ľud ochotný prijať Krista; daj svojmu ľudu pravú radosť a veď všetkých, ktorí v teba veria, po ceste pokoja a spásy. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen 

(Záverečná modlitba z breviára)

Otváracie hodiny: utorok až piatok od 13.00 do 17.00
v budove spoločnosti HOUR, na ulici M. R. Štefánika 33 , Žilina
ikony@hour.sk | +421 905 275 948