Obrad posvätenia a vkladania škapuliara

Úvodné obrady:
Kňaz privíta veriacich zhromaždených pred hlavným oltárom alebo pred obrazom Panny Márie.
Úvodný spev alebo chvíľa rozjímania.

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V: Amen.

K: Pán s vami. V: I s duchom tvojím.

Alebo:

K: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. V: I s duchom tvojím.

Čítanie Božieho slova:

Zaodel ma plášťom spravodlivosti.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 61, 10 – 11)

Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami. Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán Boh dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Počuli sme Božie slovo.

V: Bohu vďaka.

Prosby:

K: Drahé sestry, drahí bratia, radujme sa z ochrany Panny Márie, Matky Božej. V jej lone sa Božie Slovo stalo telom a tak sa zaodelo do našej smrteľnosti. Prosme Otca, aby náš život bol obrazom Ježišovho života, ktorý sa z moci Ducha Svätého stal naším bratom. A preto prosme:

V: Bože, daj, aby sme sa obliekli v Ježiša Krista.

  1. Svätý Otče, ty si svojho syna zaodel do nášho ľudského tela, aby si nás urobil účastnými na tvojom božskom živote, na príhovor Panny Márie, jeho dokonalej nasledovníčky, daj, aby sme sa obliekli do jeho božstva.
  2. Svätý Otče, ty si chcel, aby sme kráčali v šľapajach tvojho Syna a vo všetkom sa mu podobali, lebo On nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu, na príhovor Panny Márie daj, aby sme napodobňovali Krista a boli ti milí vo všetkých našich skutkoch.
  3. Svätý Otče, ty nás, oblečených do svadobného rúcha, pozývaš na hostinu milosti, aby si nám ukázal svoju lásku, na príhovor Panny Márie zaodej nás do jej činorodej lásky a do jej láskyplnej služby.
  4. Svätý Otče, ty si Pannu Máriu zaodel v slnko a prostredníctvom nej si rozšliapal hlavu hada, na jej príhovor daj, aby sme boli schopní prekonávať nástrahy Zlého v našom živote a vo svete, v ktorom žijeme.
  5. Svätý Otče, ty si si vyvolil Pannu Máriu ako dcéru Novej zmluvy, na príhovor Márie, Panny nového Srdca, očisti naše srdce a posilni našu vieru.
  6. Svätý Otče, ktorý si zhliadol na poníženosť svojej služobnice a jej ústami si ukázal silu svojho ramena, na príhovor Panny Márie daj, aby sme sa stali prorokmi tvojho Kráľovstva, ohlasujúcimi tvoje milosrdenstvo po všetky pokolenia.
  7. Svätý Otče, svojmu Synovi si dal Matku, ktorá ho zavinula do plienok, na príhovor Panny a Matky daj, aby sme milovali chudobných a odstrkovaných a aby sme sa s nimi zjednotili pri budovaní spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta.
  8. Svätý Otče, ty si nás zahalil plášťom spravodlivosti a svätosti, na príhovor Panny Márie posväť nás v Kristovi a urob nás veľkodušnými spolupracovníkmi na diele spásy tohto sveta.
  9. Svätý Otče, ty si nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním, na príhovor Panny Márie daj, aby sme šťastne prešli zo smrti do života.

Modlitba požehnania škapuliara:

Kňaz s rozpätými rukami prednesie túto modlitbu:

Svätý Otče, ktorý uprednostňuješ a oživuješ lásku, ty si chcel, aby si tvoj jednorodený Syn Ježiš Kristus vzal ľudské telo z lona Panny Márie skrze Ducha Svätého, daj tomuto tvojmu synovi /tejto tvojej dcére/, ktorý/á/ si s úctou oblieka škapuliar rodiny Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, milosť obliecť sa v Pána Ježiša vo všetkých situáciách tohto života a dosiahnuť tak večnú slávu. Skrze Krista, nášho Pána. V: Amen.

Kňaz pokropí škapuliare svätenou vodou.

Vkladanie škapuliara:

Kňaz vloží škapuliar na každého veriaceho, ktorý si ho žiadal, so slovami:

Prijmi tento škapuliar, ktorý je vstupom do rodiny Bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Nos ho ako znak materskej ochrany Panny Márie a tvojho úsilia pripodobniť sa jej v službe. Nech ti Matka Božia pomáha obliecť sa v Krista. On nech žije v tebe na oslavu Najsvätejšej Trojice, aby si spolupracoval v Cirkvi pre dobro bratov. V: Amen.

Ak je to potrebné, kňaz môže prečítať formulu odovzdania škapuliara všetkým naraz. Všetci odpovedia: Amen. Potom pristupujú ku kňazovi, ktorý im vloží škapuliar.
Keď sa skončí vkladanie škapuliara, kňaz sa obráti na všetkých so slovami:

Z moci, ktorá mi bola daná, robím ťa účastným na všetkých duchovných dobrách karmelitánskeho rádu.

Kňaz vysvetlí povinnosti a úsilia, ktoré vyplývajú z dôstojného nosenia škapuliara, a obrad ukončí požehnaním.

Záver obradu:

Kňaz vystrie ruky na prítomných a povie:

Nech vás nebeský Otec zahrnie milosrdnou láskou, ktorú vám daroval Ježiš Kristus, syn Panny Márie. V: Amen.

Nech vás Ježiš Kristus urobí účastnými na Otcovej láske v materskom objatí Panny Márie Karmelskej, aby ste sa stali vykonávateľmi dobra. V: Amen.

Nech vás Duch Svätý, ktorý vám vnukol uchýliť sa pod Máriin plášť, urobí apoštolmi na ceste pokoja a spravodlivosti. V: Amen.

Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane s vami navždy. V: Amen.

Slávnosť sa môže zakončiť vhodnou mariánskou piesňou: Flos Carmeli, Zdravas Kráľovná, Pod tvoju ochranu.

Prihlásenie prijatia škapuliara