#10 Ikonický podcast

Ikona Sofie-Božej Múdrosti

Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým textom, bude odteraz k jednotlivým ikonám dostupný podcast. Kto alebo čo je Sofia a aký má vzťah k Trojici a k človeku? Dnešná ikona nám poodhalí tajomné stretnutie abstraktného s konkrétnym a kresťanského s gréckym. A kto má záujem spoznať ešte viac: do 26.8. 2020 prebieha v Expozícii Ikony výstava tématicky venovaná práve Sofii, Božej múdrosti.

Ikonu si môžete otvoriť v kvalitnejšom rozlíšení tu: bit.ly/3bfGtIc

Rusko, Nevjansk; 19. storočie; 106,5 x 88,5 cm Sviatok ikony: 8. september Modlitebná tradícia: Pred ikonou veriaci prosia o múdrosť do svojho života. Prosia Pána o cenné rady pri rozhodovaní na životnej ceste.

Veľmi zriedkavá ikona zobrazujúca Sofiu – Premúdrosť Božiu, pochádza z oblasti Uralu, pravdepodobne z cerkvi zasvätenej Božej Múdrosti. Ikona mnohonásobne interpretuje Božiu Múdrosť.

Vo vrchnej časti je Vládca neba – Pán Zástupov a Pán Ježiš Kristus sediaci na Trónoch v anjelských sférach. Celé nebo je obklopené kruhovou aureolou v odtieňoch modrej. Je posiata hviezdami. Hranicu neba strážia anjeli. Harmonické usporiadanie neba predstavuje jeden z aspektov Božej Múdrosti. Hranica neba je v spodnej časti otvorená. Tam je v kruhovej svätožiare pripravená hetoimasia – prestol s krížom, evanjeliárom a purpurovým plášťom, pripraveným pre Sudcu pri druhom príchode Pána. (porov. Zj 22, 1 – 4) Pod prestolom je zobrazený Duch Svätý s osemcípou hviezdou vpísanou do kruhového nimbu. Takto je naznačené vanutie Ducha na všetko stvorenstvo.

V centrálnej časti ikony je Deésis. Modlitby klaňania sa Tomu, Ktorý má všetku moc, sú prejavením Jeho božstva a orodovaním za hriešnych. V strede veľkej sféry, ktorú pridŕžajú anjeli, sedí na tróne Božia Premúdrosť s doširoka roztiahnutými krídlami. V jednej ruke drží palicu nebeských bytostí a v druhej pergamen. Vo svätožiare má vpísaný kríž a tri grécke písmená: omega, omikron a ní, ktoré znamenajú „Som, ktorý som.“ (porov. Ex 3, 14) Táto Sofia sa stotožňuje s predvečným Logosom, s Ježišom Kristom. Po stranách sú v prosebnom postoji postava Matky Božej s Emanuelom na hrudi a postava sv. Jána Krstiteľa so zvitkom v ruke. Všetky postavy majú krídla jasnočervenej farby Anjela ohňa Božieho ducha. Na hlavách majú cisársku korunu a stoja na podložkách zvýrazňujúcich ich moc.

Nižšie je Sofia zobrazená ako Dom Múdrosti. Matka Božia Ochrankyňa je obklopená anjelmi v nezhárajúcom kre z hory Sinaj, kde Boh prehovoril k Mojžišovi.

V spodnej časti je vyobrazená idea Sofie v modlitbovom stretnutí apoštolov. Cez nich prichádza Božia Múdrosť do sveta.

Vo vežiach po stranách sú svätci naplnení Božou Múdrosťou. Na ich vrchole sú králi Dávid a Šalamún, ktorí prosia Boha, aby svet požehnal Múdrosťou. „Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu, veď verím tvojej náuke.“ (Ž 119, 66)

Po stranách sú sväté tváre prorokov a apoštolov – sluhov Múdrosti. V rohoch sú v kruhových kartušiach evanjelisti so svojimi atribútmi.

Monumentálnosť ikony zdôrazňuje obraz slnka a mesiaca. Poukazuje na to, že celý vesmír je riadený Božou Múdrosťou. Ikona nás pozýva zamerať svoj život na Boha a z darov Ducha Svätého čerpať životnú múdrosť, aby sme sa stali svätými.

Duchovný odkaz

Modlitba sv. sestry Faustíny

„Ježišu, daj mi múdrosť, veľkú múdrosť, len kvôli tomu, aby som Ťa lepšie poznala. Lebo čím lepšie Ťa budem poznať, tým vrúcnejšie Ťa budem milovať. Ježišu, prosím Ťa o veľkú múdrosť, aby som mohla chápať veci Božie a vyššie. Ježišu, daj mi veľkú múdrosť, ktorou budem poznávať Tvoju božskú podstatu a Tvoj vnútorný trojjediný život. Osvieť moju myseľ svojou zvláštnou milosťou. Aj keď ma Cirkev posilňuje svojou milosťou, viem, že je ešte veľká pokladnica milostí, ktoré Ty, ó, Pane, udeľuješ na naše prosby. A ak sa Ti moja prosba nepáči, tak vo mne, prosím ťa, nevzbudzuj túžbu po takejto modlitbe.” (Denníček 1474)

Zdroje:

Флоровский, Г. В., прот., О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси, in Альфа и Омега № 4 (1995), 145-161.

Лифшиц, Л., София Премудрость Божия в русской иконописи, in София Премудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–XIX веков из собраний музеев России, Радуница, Москва, 2000, 9–17.

Икона «София Премудрость Божия», in Православный портал, https://omolitvah.ru/ Брюсова, B., СОФИЯ. Премудрость Божия в древнерусской литературе и искусстве, Издательство «Белый город», Москва, 2006.

Faustína Kowalská, Denníček. Božie milosrdenstvo v mojej duši, Pallotíni, 2012.

Ikonu si môžete otvoriť v kvalitnejšom rozlíšení tu: bit.ly/3bfGtIc

Otváracie hodiny: utorok až piatok od 13.00 do 17.00
v budove spoločnosti HOUR, na ulici M. R. Štefánika 33 , Žilina
ikony@hour.sk | +421 905 275 948