Sestry OCD

„Naše povolanie má byť zamerané úplne na počúvanie Božieho slova, hľadanie vzácnej perly Božieho kráľovstva, vo veľkej samote a v úplnom odlúčení od sveta.“
konštitúcie bosých karmelitánok

Apoštolát, ktorému sa majú venovať bosé karmelitánky, je výlučne apoštolát modlitby a obety. Skrytým životom modlitby majú sestry slúžiť rozvoju Božieho kráľovstva:
- adoráciou, chválou a vďakyvzdávaním Bohu
- príhovorom za Cirkev, za celý svet a za všetkých, ktorí to potrebujú v starostiach aj v radostiach
- modlitbou za mnohých, ktorí sa nemodlia a nemajú vieru
- svedectvom o existencii živého Boha, ktorý býva uprostred nás
sv. Terézia od Ježiša často opakovala nada tee turbe 

„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša
Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.
K tomu má byť pomocou jednoduchá svojráznosť karmelitánskeho spôsobu života:
- slávenie Eucharistie
- 2 hodiny vnútornej modlitby
- spoločná liturgia hodín v chóre
- práca v dielňach, v domácnosti a v záhrade
- prísna klauzúra
- jednoduchosť v zariadení celého kláštora
- mlčanie a samota počas dňa
- ale tiež 2 hodiny (po obede a po večeri) spoločnej rekreácie, keď sa sestry môžu spontánne a srdečne porozprávať.
sv. Ján od Kríža

28. júla 2007 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne posvätil druhý kláštor sestier karmelitánok v Detve.
sv. Terézia od Ježiša
*text podľa letaku sestier

Košice KVP                                      Detva