Sestry CSCIJ

Kongregácia Karmelitánok Dieťaťa Ježiša  - je agregovaná do karmelitanskej rodiny je inštitútom pápežského práva, žije a rozvíja sa vďaka kontemplácii a apoštolskej činnosti, v duchu karmelitánskej reguly.
Špecifickým cieľom je láska k blížnym, hlavne tým „najmenším“ a služba v duchu malej cesty duchovného detstva, podľa príkladu hlavnej patrónky kongregácie.
V súlade s cieľom a duchom kongregácie pracujeme ako:

  • katechétky             
  • vedieme materské školy 
  • pomáhame vo farskej pastorácii s prácou v kanceláriách, ako organistky, sakristiánky, ... 
  • v exercičných domoch 
  • pracujeme v misijných krajinách

Sestry,v horlivosti za spásu duší a ich posvätenie, inšpirované príkladmi našich svätých: sv. Terézie od Ježiša a sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a sv. Tváre, sa budú usilovať svojimi modlitbami, skutkami pokánia a sebazapieraním spojeným s komunitným životom usilovať o nové kňazské a misijné povolania.
(Konštitúcie sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša)

bližšie informácie  na www.karmelitankydj.sk