Autor: dusanocd

Dňa 16.9.2017 v Czernej (Poľsko) náš spolubrat Peter Beňo spolu so svojimi siedmimi spolubojovníkmi zloží svoje prvé sľuby po ročnom noviciáte.  
Prosíme o modlitby za neho a jeho spolubratov. 
"Horlivosťou som sa rozpálil za Pána Boha zástupov." 

 

Dňa 15.09.2017 v noviciátskom dome v Czernej (Poľsko) sedem statočných začne svoj ročný noviciát. Chceli by sme vám dať do pozornosti, že jeden z nich je Slovák Matúš Kurcík.
Prosíme, modlite sa o jeho vytrvalosť, jeho vernosť a aby dokázal byť otvorený na Ducha Svätého.  

Dnes sa na Starých Horách konala každoročná púť Rodiny svätého škapuliara. Bolo nás niekoľko stoviek a spolu sme sa snažili prehĺbiť na jednej strane čím vlastne je pobožnosť svätého škapuliara a na druhej strane ako sa má táto pobožnosť prejavovať v našom každodennom živote. Sv. Omšu celebroval Jeho Excelencia Otec biskup Jozef Haľko. Vo svojej homílii veľmi dobre poukázal na podstatu mariánskej pobožnosti, ktorá skutočne vychádza z hĺbky srdca, a ktorej dôsledkom je hlboké prežívanie našej katolíckej viery v každodennom živote.

Všetkým Vám, ktorí ste prišli, aj všetkým tým, ktorí patria do našej karmelitánskej rodiny a nakoniec aj Vám všetkým, ktorí ste s nami spojení a modlíte sa za nás srdečné Pán Boh zaplať.

 

V kláštoroch bosých karmelitánov prebiehajú v dňoch od 7. do 15. júla prípravné dni v rámci novény pred slávnosťou Panny Márie Škapuliarskej (16. júla), hlavnej patrónky rádu, ktorá ho podľa tradície v 13. storočí zachránila pred úpadkom a zrušením. Bosí karmelitáni  ponúkajú túto sväteninu ako jeden z najúčinnejších prostriedkov posilnenie dôverného vzťahu s Máriu i jej Synom.

 

Kostol Zoslania Ducha Svätého na sídlisku Levice-Rybníky naplnili veriaci v dňoch od 31. 5. do 2. 6. v mierne vyššom počte, lebo miestny správca farnosti Mgr. Martin Felix, svetobežník a pred nedávnom kňaz vo farnosti Uľanka (neďaleko nášho kláštora na Starých Horách), pozval pátra Dušana (s osobným asistentom br. Stanom), aby pripravil Boží ľud na prichádzajúcu slávnosť Zoslania Ducha Svätého a súčasne birmovku. V kázňach hlavný celebrant páter Dušan vysvetľoval niektoré ťažkosti počas modlitby, napr. roztržitosť a uvádzal spôsoby ako predmety roztržitosti zapájať do prosieb k Bohu. Opisoval aj fázy vývoja modlitby: postupný prechod od mnohovravnosti k tichému mlčaniu a zotrvávaniu pred Bohom. Tiež kládol dôraz na vytrvalosť, lebo ako Eliáš musel prečkať na Horebe víchricu, zemetrasenie, oheň a až potom Boh prišiel v tichom vánku, tak aj veriaci musí v priebehu prosebnej modlitby prežiť podobné štádia zdanlivej Božej neprítomnosti, pokiaľ však premáha netrpezlivosť a túžbu kontrolovať Boha, dostane „odmenu“ prevyšujúcu každú predstavu – osobnú prítomnosť Boha v tichu. Osobitnú kapitolu misií tvorila návšteva pátra Dušana na cirkevnej škole. Menší žiaci sa mu ochotne vyžalovali, že majú rodičov v rozvodovom konaní a boli zaskočení, že hosť navrhol spoločnú modlitbu za nich, starší zasa náročnejšími otázkami na obdobie krížových výprav (keď vznikal karmelitánsky rád) dokázali schopnosť kritického odstupu od prednášanej témy o vzniku Karmelu. Chvála Bohu za taký záujem

Na záver nedeľnej modlitby Regina Coeli pápež František zvolal konzistórium, ktoré prebehne 28. júna. Vyhlásil tiež nomináciu piatich nových kardinálov. Medzi nimi je ordinár Štokholmu, náš spolubrat biskup Anders Arborelius OCD. Zahrňme budúceho kardinála do našich modlitieb. 

Anders Arborelius (nar. 24. septembra 1949) švédsky katolícky biskup Štokholmu od roku 1998, sa narodil v švajčiarskom meste Sorengo švédskym rodičom. Vyrastal v Lunde na juhu Švédska. Vo veku 20. rokov prestúpil na katolícku vieru a vstúpil k bosým karmelitánom. Študoval v Bruggách a v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1979. Keď v roku 1998 nahradil Hubertusa Brandenburga vo funkcii katolíckeho biskupa Štokholmu (v súčasnosti jediná katolícka diecéza v Švédsku pokrývajúca územie celej krajiny), stal sa prvým etnicky švédskym katolíckym biskupom od čias reformácie.

Čím ďalej na juh od Banskej Bystrice, tým viac zostupujeme na rovinu. Aj obec Šúrovce (cca 10 km od Serede) je rozostavaná okolo Váhu na rovine. Má asi 2.300 obyvateľov a kostolík navštevuje približne 300 -500 „duší“. Motorom modlitieb a duchovného života zostáva stále generácia dôchodcov a osôb okolo päťdesiatky. Mladí a deti chodia, podľa živosti a hluku počas stretiek, na faru radi, organizujú mnohé akcie, ale počtom zatiaľ nestačia dopĺňať najstaršiu generáciu. Budúcnosť teda necháme na Ducha Svätého, on má lepší prehľad.
Zohratá zostava – pátri Dušan a Miloš (s predavačom karmelitánskej literatúry a škapuliarskych medailónov bratom Stanom), viedli piatkové májové pobožnosti, pokúsili sa v príhovoroch a homíliách priblížiť a oživiť obraz Matky Božej a Matky každého človeka. Treba zdôrazniť zhodu dátumov: pred 10. rokmi bola farnosť zasvätená Panne Márii a teraz sa správca farnosti, rezurekcionista („zmŕtvychvstanec“) páter Miroslav Bania z Poľska, rozhodol obnoviť tento slávnostný úkon. Páter Dušan v homílii nadviazal na výraz zasvätenie a rozvinul jeho obsah do podoby ochrany, odovzdanosti, vtiahnutia do tajomstva a svätosti. Po sv. omši všetci prítomní obnovili pred kostolom podľa vopred pripraveného textu zasvätenie sa Panne Márii. Sobotňajší program zahájila sv. omša s pátrom Milošom a uvažovaním o sile modlitby, ktorá nám umožňuje obísť obe extrémne reakcie na nenávisť ľudí voči kresťanom: alebo útek a strach vyznať vieru alebo túžba odplatiť im rovnakou mierou. Namiesto nich máme prosiť Ježiša o jeho postoj – rozhodne, ale pokojne odmietnuť zlo. Je zaujímavé, že Ježiš trpí a ešte aj potešuje. Želať iným len dobre, to nie je postoj bežného človeka, ale Boha. Páter Dušan potom v prednáške pre ružencové bratstvo ponúkol svedectvo svojej cesty k povolaniu a postupnému obráteniu členov svojej rodiny k Bohu. Poobedňajšie sobotné stretká na fare každú chvíľu explodovali smiechom, najmä tie s deťmi. Ani mládežníci sa nedali zahanbiť, faktom však zostáva, že pri osobnejších rozhovoroch priznali aj túžbu po rozoznávaní povolania: do manželstva i do zasväteného stavu.
Nedeľné sv. omše ovládli informácie o karmelitánskom ráde, jeho minulosti aj súčasnosti a daroch, ktoré dostal, aby nimi obohatil všetkých veriacich. Na záver duchovnej obnovy došlo akoby k rozplynutiu odstupu a váhania pýtať sa na význam škapuliara či niektoré oblasti duchovného života. Zatiaľ čo na prvej sv. omši prijali škapuliar iba dve osoby, na druhej sv. omši a na poobedňejšej pobožnosti (Korunke Božieho milosrdenstva) ich počet vzrástol na 38.

o. Łukasz Kasperek 1. radný

o. Wiesław Kiwior 2. radný

o. Jarosław Janocha 3. radný

o. Paweł Hańczak 4. radný

 

 

Dňa  24. 04. 2017 sa začína  konať  kapitula krakovskej provincie bosých karmelitánov, ku ktorej patria aj naše komunity. Kapitula v našej provicii sa koná každé 3 roky. Počas nej sa volí nový provinciál a jeho rada. Slovensko zastupuje p. Stanislaw Miernik OCD. 

Poprosme spoločne o Ducha Svätého, ktorému je zasvätená aj provincia, aby sme boli otvorený na Neho.